FranchisingFranchising jako jeden ze způsobů podnikání je stále populárnější a Podnikatelský klub Empiria 21 je toho příkladem. Vždyť sami se rozšiřujeme do dalších regionů České republiky právě touto formou.

Požádali jsme pana ing. Jiřího Krajču, který se tématu franchisingu již dlouhá léta věnuje, patří mezi přední české odborníky na franchising a provozuje Franchising Academy, o vysvětlení franchisingu a jeho výhod pro podnikatele. Tak pojďme na to.

Historie franchisingu

Pojem „franchisa“ (jako označení formy podnikání) a „franchising“(jako označení podnikatelské činnosti pomocí tohoto systému) sice pocházejí z amerického hospodářského slovníku, ale původ mají ve středověké Francii. Tam pojem „franchisa“ označoval předání privilegií třetí osobě, která za odměnu směla ve státním zájmu vyrábět nebo obchodovat. V polovině 19. století se pod franchisingem rozumělo komerční využití práv třetí osoby. Tím se pojem přiblížil tomu, co pod franchisou rozumíme dnes.

První „moderní“ franchisové systémy vznikly v počátcích industrializace: 1860 „Singer Sewing Machine Company“ povolila cestujícím prodejcům prodávat šicí stroje na vlastní účet a vlastním jménem. Rovněž Coca-Cola patřila k předchůdcům franchisingu, protože již před více než sto lety prodávala svůj produkt  podle tohoto vzoru.

Po druhé světové válce se rozvinula nová forma franchisingu. Franchisový systém se musel přizpůsobit požadavkům velkých trhů. To vedlo k tomu,že vedle klasického odbytu produktů nebo nabídky služeb bylo nutné vybudovat nové jednotné systémy odbytu.  K tomu účelu se vyvíjela jednotná prezentace  podporující  značku a to vedlo k jejímu profilování. Zákazník tak mohl nabídky a systémy jednoznačně rozlišovat. V této době roste význam značky, jako informace o kvalitě, solidnosti výrobce a odlišnosti od podobných produktů.

Další vývoj franchisingu vedoucí k dnešnímu stavu spočíval v jeho rozšíření o služby a předávání zkušeností a  obchodních  postupů. Proto může dnes podnikatel, který si franchisu pořídí, očekávat obchodní koncepci na klíč, která mu umožní úspěšné uplatnění na trhu.

Pod pojmem franchising se dnes rozumí forma odbytu zboží a služeb subjektem, který vystupuje na trhu jako „franchisor“ a poskytuje více partnerům  – franchisantům právo s jeho produkty nebo službami, pod vlastním jménem, provozovat obchodní činnost. Franchising tak sjednocuje všechny výhody přímého odbytu (např. jednotné vystupování na trhu) s výhodami nepřímého odbytu (např. využití právně samostatných partnerů – franchisantů, kteří pracují s nadprůměrnou angažovaností a aktivitou).

 

Výhody franchisingu pro podnikání

Franchisové systémy budují zpravidla výrobci, obchodní společnosti, sdružení prodejců, jakož i progresivní podnikatelé v obchodu, gastronomii a službách. Franchisor soustřeďuje své úsilí hlavně na to, aby ze svého produktu a ze svých služeb vyvinul úspěšný produkt: úspěšnou a opakovatelnou obchodní koncepci. S touto koncepcí, kterou dál prodává, dosáhne rychleji a efektivněji svůj cíl a přinese mu to další výhody:

Blízkost k zákazníkům
Franchisor má přes své samostatné partnery –  franchisanty dobré napojení na zákazníky a je o přáních zákazníků neustále informován.

Rychlost reagování a schopnost se přizpůsobit s využitím  při dobrého informačního systému.
Ve srovnání s centrálně řízenou sítí může dobrý a aktivní franchisant pružněji a rychleji reagovat na potřeby konečných spotřebitelů.

Budování pozice značky: potenciál stát se všeobecně známou značkou díky jednotnému vystupování.
Důležitou vlastností franchisingu je jednotná vizáž obchodních míst (Corporate Design), jakož i jednotný vzor chování personálu prodejny či provozovny (Corporate Behaviour). Touto cestou je zákazníkovi zprostředkován jednotný a standardizovaný vzhled, který se dobře pamatuje a franchisovému řetězci je dán určitý profil a podoba.

Franchisový systém dává výhodu velkého podniku a zároveň zachovává výhody podniku malého co do blízkosti a přístupnosti zákazníkům a pružnosti reakce na všechny změny.
Jasná struktura systému umožňuje poskytovat nadprůměrnou kvalitu prodeje a služeb. Aby bylo možno nastavit měřítka kvality, jsou ve franchisových systémech standardizovány všechny normy, hodnoty, postupy a jednání. Tyto pravidla bývají ve většině podnikatelských subjektech  známa, ale nejsou jednotlivě popsány. Přehlednost vyplývající  z popsání těchto postupů ulehčuje franchisovým podnikům rychle odkrývat chyby v systému, nacházet úspory a vylepšení a  provádět změny.

Silná pozice v konkurenčním boji díky globálnímu a nadregionálnímu působení  franchisových systémů.
Jednotná prezentace systému a zpětná vazba franchisat – franchisor mají velkou výhodu a tou je  nadregionální působnost franchisového konceptu. Tu umožnuje jednotná marketingová a reklamní koncepce díky zřízení společného reklamního a marketingového fondu celého franchisového konceptu. Do tohoto fondu přispívají všichni franchisoví příjemci určité procento z obratu. Tento postup umožňuje zefektivnit marketingovou a reklamní politiku.

Finanční podíl a spoluúčast franchisantů umožňuje rychlejší expanzi celého systému.
Pobočkový systém lze vybudovat jen se značnými investicemi a velkými  mzdovými náklady. Při využití metody franchisingu jsou tyto náklady podstatně nižší, protože franchisant přednostně investuje do vlastního podniku a pouze vstupním a průběžným poplatkem se podílí na spolufinancování franchisové centrály. Výše poplatků bývá zpravidla odvozena od rozsahu služeb, které franchisová centrála poskytuje a od úrovně franchisového konceptu.

Motivovaný partner – franchisant – záruka dynamického rozvoje franchisového konceptu.
Největší výhodou franchisanta je jeho podnikatelská motivace. Jako samostatný podnikatel – franchisant –  je silně motivován ve srovnání s ředitelem nebo vedoucím pobočky – zaměstnancem. Současně franchisant reaguje jako indikátor vývoje a změn v místním podnikatelském prostředí. Je schopen ihned zpozorovat změny a může rozhodujícím způsobem přispět k pozitivnímu rozvoji franchisového systému.

Franchising umožňuje silné postavení na trhu, které je důležité pro přežití v konkurenčním prostředí

 

Výhody franchisingu pro podnikatele – zájemce o franchisovou licenci

Franchising má mnoho výhod pro všechny zájemce o nákup franchisové licence. Franchisor připravuje pro franchisanty všechny podmínky k samostatnému podnikání a značně mu ulehčuje start jeho podnikání.­ Franchisant má sice omezenou  volnost v rozhodování tím, že se stal členem franchisového konceptu. Dále však zůstává jako právně samostatný a odpovědný majitel svého podniku. Franchising přináší především dobré řešení v případech, kdy podnikatel chce zůstat samostatný, ale chybí mu podnikatelský nápad.

Cesta k ekonomickému úspěchu je vyvážená.
Franchisant má užitek ze zkušeností, které získal od franchisora současně s nákupem franchisového konceptu.  Realizovatelnost koncepce a významná pozice na trhu jsou základní pilíře franchisového systému. Franchisant může s větší jistotou a rychleji dosáhnout ekonomického úspěchu.

Podnikatel – franchisant se připojuje k úspěšnému systému a ověřené koncepci
Díky své odzkoušené koncepci a využíváním společné značky franchisové systémy vystupují s určitou, předem danou tržní silou. Tím se franchisant vyhne velkému množství počátečních překážek a omylů. Dalším pozitivem je to, že se stává rychle známým.­

Ve franchisingu si každý může najít svůj obor podnikání
K dalším přednostem franchisingu patří to, že ve většině případů si mohou zájemci zvolit obor, v kterém mají jen minimální praxi či dokonce se s ním nikdy blíže neseznámili. S odpovídajícím tréninkem a školením franchisant  dosáhne schopnosti samostatně vést a řídit  podnik. Pro všechny zájemce o franchisové podnikání se nabízí mnoho obchodních a podnikatelských možností. Některé nabídky jsou součástí této publikace.­

Franchising umožňuje franchisantům a jejich zaměstnancům zvyšování kvalifikace svými strukturovanými a sofistikovanými  školícími  programy.
Neustálá podpora a pomoc franchisora je ve franchisových systémech standardem a naprostou samozřejmostí. K zvláštním službám ze strany franchisora patří silná podpora  franchisové centrály. Franchisant může téměř ve všech oblastech počítat s širokou podporou centrály. Jako odměnu za tyto služby platí franchisant průběžné franchisové poplatky, někdy taky nazývané licenční poplatky (royalities).

Příslušnost  k franchisovému konceptu se vyplatí
Velkou výhodou franchisingu  jsou  lepší nákupní podmínky, které mohou být získány pro franchisanta. Dále je to možnost výměny myšlenek a zkušeností. Na rozdíl od podnikatele, který podniká samostatně a ostatní ze stejného oboru se na něj dívají jako na konkurenta, franchisanté mají užitek z toho, že všichni jsou na „stejné lodi“ a je pro ně výhodné si pomáhat. K tomu napomáhá i jedna ze zásad franchisingu, která stanoví pro určitý region jen určitý počet franchisových poboček, tak aby nedocházelo ke konkurenci ve vlastní síti.

Společný reklamní a marketingový fond umožňuje vytvářet centrální reklamu s velkou účinností. Franchisové systémy jsou postaveny na růstu a fungují nadregionálně. Rozsáhlé reklamní kampaně jsou tedy účelné. Protože všichni franchisoví partneři jsou zavázáni k příspěvku na náklady propagace, mohou být s úspěchem financovány i dražší a velkorysejší propagační akce. To přináší zpravidla i vyšší účinnost reklamy.

Franchising žije z principu společné síly. Když mají všichni stejný zájem, odpadají   myšlenky na vzájemnou konkurenci.

Autor: Ing. Jiří Krajča, http://www.franchising-academy.cz/